درباره ما بیشتر بدانید!

مؤسسه ذهن پویا برای رسیدن  به اهداف انسانها و برنامه ریزی و حرکت در مسیر تحقق اهداف زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها ایستاده است.

پلی میان آگاهی و زندگیتان 

مؤسسه ذهن پویا فعالیت خود را با هدف ایجاد زمینه های رشد شخصی و افزایش آگاهی در زمینه های مهارت فردی و اجنماعی انسان‌ها در سطوح بین المللی آغاز کرده وبه یاری تیم آموزش حرفه‌ای و تیم کار آزموده خود، با استفاده تجربیات به روز دنیا کارگاه‌ها و سمینارهای شخصی و  مدیریت زندگی در بستر تعریف شده برگزار می‌کند.

این مجموعه با چشم انداز رشد و گسترش آگاهی و ترویج فرهنگ ایرانی، افتخار دارد تا میزبان شما دوستان گرامی برای ارتقاء سطح کیفی خود واقعی تان و نیز شرایط زندگیتان از خوب به عالی باشد.